فیلمهای آموزشی آناتومی انسانی پیام نور

آوریل 12, 2010 بیان دیدگاه

خرید اینترنتی مجموعه فیلمهای آموزشی آناتومی انسانی پیام نور

همانطوری که می دانید، فیلم های آموزشی پیام نور که در شبکه ی آموزش سیما پخش می شود، بهترین منبع کمک آموزشی پیام نور محسوب می شود. لذا دانشجویان محترم دانشگاه پیام نور از امروز می توانند با قیمتی بسیار مناسب از بهترین منبع کمک آموزشی پیام نور در درس آناتومی انسانی پیام نور با تدریس استاد دکتر علی اصغر رواسی و تهیه شده در شبکه آموزش با کیفیت بسیار عالی بهره مند شوند:

عنوان اصلی: مجموعه فیلمهای آموزشی درس آناتومی انسانی دانشگاه پیام نور

کیفیت: دی وی دی، بسیار عالی

قیمت: 5500 تومان

برای خرید پستی این محصول، کافی است بر روی دکمه ی “خرید پستی” کلیک کنید، سپس فرم مربوطه را پرکنید. بعد از آن مامور پست محصول را برای شما خواهد آورد و هزینه ی مربوطه را از شما دریافت خواهد کرد.

image[2]

******

سایر محصولات فروشگاه اینترنتی را می توانید اینجا پیدا کنید.

******

بیشتر بخوانید…

Advertisements

فیلم های آموزشی درس آزمون سازی پیام نور

آوریل 12, 2010 بیان دیدگاه

خرید اینترنتی مجموعه فیلمهای آموزشی آزمون سازی پیام نور

همانطوری که می دانید، فیلم های آموزشی پیام نور که در شبکه ی آموزش سیما پخش می شود، بهترین منبع کمک آموزشی پیام نور محسوب می شود. لذا دانشجویان محترم دانشگاه پیام نور از امروز می توانند با قیمتی بسیار مناسب از بهترین منبع کمک آموزشی پیام نور در درس آزمون سازی پیام نور با تدریس استاد دکتر منوچهر جعفری گهر و تهیه شده در شبکه آموزش با کیفیت بسیار عالی بهره مند شوند:

عنوان اصلی: مجموعه فیلمهای آموزشی درس آزمون سازی دانشگاه پیام نور

کیفیت: دی وی دی، بسیار عالی

قیمت: 4500

برای خرید پستی این محصول، کافی است بر روی دکمه ی “خرید پستی” کلیک کنید، سپس فرم مربوطه را پرکنید. بعد از آن مامور پست محصول را برای شما خواهد آورد و هزینه ی مربوطه را از شما دریافت خواهد کرد.

image[2]

******

سایر محصولات فروشگاه اینترنتی را می توانید اینجا پیدا کنید.

******

بیشتر بخوانید…

فیلمهای آموزشی اصول و روش تحقیق 2 پیام نور

آوریل 12, 2010 بیان دیدگاه

خرید اینترنتی مجموعه فیلمهای آموزشی اصول و روش تحقیق 2 پیام نور

همانطوری که می دانید، فیلم های آموزشی پیام نور که در شبکه ی آموزش سیما پخش می شود، بهترین منبع کمک آموزشی پیام نور محسوب می شود. لذا دانشجویان محترم دانشگاه پیام نور از امروز می توانند با قیمتی بسیار مناسب از بهترین منبع کمک آموزشی پیام نور در درس اصول و روش تحقیق 2 پیام نور با تدریس استاد دکتر حسن ایروانی و تهیه شده در شبکه آموزش با کیفیت بسیار عالی بهره مند شوند:

عنوان اصلی: مجموعه فیلمهای آموزشی اصول و روش تحقیق 2 پیام نور

کیفیت: دی وی دی، بسیار عالی

قیمت: 4500 تومان

برای خرید پستی این محصول، کافی است بر روی دکمه ی “خرید پستی” کلیک کنید، سپس فرم مربوطه را پرکنید. بعد از آن مامور پست محصول را برای شما خواهد آورد و هزینه ی مربوطه را از شما دریافت خواهد کرد.

image[2]

******

سایر محصولات فروشگاه اینترنتی را می توانید اینجا پیدا کنید.

******

بیشتر بخوانید…

فیلم های آموزشی روانشناسی تربیتی پیام نور

آوریل 12, 2010 بیان دیدگاه

خرید اینترنتی مجموعه فیلمهای آموزشی روان شناسی تربیتی پیام نور

همانطوری که می دانید، فیلم های آموزشی پیام نور که در شبکه ی آموزش سیما پخش می شود، بهترین منبع کمک آموزشی پیام نور محسوب می شود. لذا دانشجویان محترم دانشگاه پیام نور از امروز می توانند با قیمتی بسیار مناسب از بهترین منبع کمک آموزشی پیام نور در درس روانشناسی تربیتی پیام نور با تدریس استاد دکتر محمود هرمزی و تهیه شده در شبکه آموزش با کیفیت بسیار عالی بهره مند شوند:

عنوان اصلی: مجموعه فیلم های آموزشی روانشناسی تربیتی پیام نور

کیفیت: دی وی دی، بسیار عالی

قیمت: 6000 تومان

برای خرید پستی این محصول، کافی است بر روی دکمه ی “خرید پستی” کلیک کنید، سپس فرم مربوطه را پرکنید. بعد از آن مامور پست محصول را برای شما خواهد آورد و هزینه ی مربوطه را از شما دریافت خواهد کرد.

image

******

سایر محصولات فروشگاه اینترنتی را می توانید اینجا پیدا کنید.

******

بیشتر بخوانید…

فیلمهای آموزشی زبان انگلیسی عمومی پیام نور

آوریل 12, 2010 بیان دیدگاه

خرید اینترنتی مجموعه فیلم های آموزشی زبان انگلیسی عمومی  پیام نور

همانطوری که می دانید، فیلم های آموزشی پیام نور که در شبکه ی آموزش سیما پخش می شود، بهترین منبع کمک آموزشی پیام نور محسوب می شود. لذا دانشجویان محترم دانشگاه پیام نور از امروز می توانند با قیمتی بسیار مناسب از بهترین منبع کمک آموزشی پیام نور در درس زبان انگلیسی عمومی پیام نور با تدریس استاد دکتر فاطمه همتی و تهیه شده در شبکه آموزش با کیفیت بسیار عالی بهره مند شوند:

عنوان اصلی: مجموعه فیلم های آموزشی زبان انگلیسی عمومی پیام نور

کیفیت: دی وی دی، بسیار عالی

قیمت: 6500 تومان

برای خرید پستی این محصول، کافی است بر روی دکمه ی “خرید پستی” کلیک کنید، سپس فرم مربوطه را پرکنید. بعد از آن مامور پست محصول را برای شما خواهد آورد و هزینه ی مربوطه را از شما دریافت خواهد کرد.

image[2] 

******

سایر محصولات فروشگاه اینترنتی را می توانید اینجا پیدا کنید.

******

بیشتر بخوانید…

فیلم های آموزشی نگارش پیشرفته پیام نور

آوریل 12, 2010 بیان دیدگاه

خرید اینترنتی فیلمهای آموزشی نگارش پیشرفته پیام نور

همانطوری که می دانید، فیلم های آموزشی پیام نور که در شبکه ی آموزش سیما پخش می شود، بهترین منبع کمک آموزشی پیام نور محسوب می شود. لذا دانشجویان محترم دانشگاه پیام نور از امروز می توانند با قیمتی بسیار مناسب از بهترین منبع کمک آموزشی پیام نور در درس نگارش پیشرفته پیام نور با تدریس استاد دکتر فاطمه همتی و تهیه شده در شبکه آموزش با کیفیت بسیار عالی بهره مند شوند:

عنوان اصلی: مجموعه فیلم های آموزشی نگارش پیشرفته پیام نور

کیفیت: دی وی دی، بسیار عالی

قیمت: 4000 تومان

برای خرید پستی این محصول، کافی است بر روی دکمه ی “خرید پستی” کلیک کنید، سپس فرم مربوطه را پرکنید. بعد از آن مامور پست محصول را برای شما خواهد آورد و هزینه ی مربوطه را از شما دریافت خواهد کرد.

image[2]

******

سایر محصولات فروشگاه اینترنتی را می توانید اینجا پیدا کنید.

******

بیشتر بخوانید…

فیلمهای آموزشی اصول و روش تحقیق 1 پیام نور

آوریل 12, 2010 بیان دیدگاه

خرید اینترنتی مجموعه فیلمهای آموزشی اصول و روش تحقیق 1 پیام نور

همانطوری که می دانید، فیلم های آموزشی پیام نور که در شبکه ی آموزش سیما پخش می شود، بهترین منبع کمک آموزشی پیام نور محسوب می شود. لذا دانشجویان محترم دانشگاه پیام نور از امروز می توانند با قیمتی بسیار مناسب از بهترین منبع کمک آموزشی پیام نور در درس اصول و روش تحقیق 1 پیام نور با تدریس استاد دکتر حسن ایروانی و تهیه شده در شبکه آموزش با کیفیت بسیار عالی بهره مند شوند:

عنوان اصلی: مجموعه فیلم های آموزشی اصول و روش تحقیق 1 پیام نور

کیفیت: دی وی دی، بسیار عالی

قیمت: 3500 تومان

برای خرید پستی این محصول، کافی است بر روی دکمه ی “خرید پستی” کلیک کنید، سپس فرم مربوطه را پرکنید. بعد از آن مامور پست محصول را برای شما خواهد آورد و هزینه ی مربوطه را از شما دریافت خواهد کرد.

image[2]

******

سایر محصولات فروشگاه اینترنتی را می توانید اینجا پیدا کنید.

******

بیشتر بخوانید…